ทัวร์ สก๊อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน ราคา 65,900 บาท

ทัวร์ยุโรป-320

ทัวร์ สก๊อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน ราคา 65,900 บาท ทัวร์ สก๊อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน ราคา 65,900 บาท ทัวร์ สก๊อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน ราคา 65,900 บาท

Read More »

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก 39,900 เมษายน-พฤษภาคม 59

SINGAPORE-FORMULA1-320-

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก 39,900 เมษายน-พฤษภาคม 59 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก 39,900 เมษายน-พฤษภาคม 59 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา -โดฮา – มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล -ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ -วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต-โดฮา – กรุงเทพฯ   ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก 39,900 เมษายน-พฤษภาคม 59  กำหนดการเดินทาง   ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) เด็กเสริมเตียง  (พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน) …

Read More »

ทัวร์รัสเซีย เซ็นปีเตอร์เบิร์ก มอสโคว์ 6 วัน 46,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย เซ็นปีเตอร์เบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย เซ็นปีเตอร์เบิร์ก มอสโคว์  6 วัน 49,900 บาท กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – อัลมาตี-สแปร่โร่ฮิลล์ – รถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้า GUM-พระราชวังเครมลิน – รถไฟด่วน Mega Polis Express – เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังฤดูหนาว Hermitage-อัลมาตี – กรุงเทพฯ กำหนดการเดินทาง : ทัวร์รัสเซีย  อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง   ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) เด็กเสริมเตียง  (พักผู้ใหญ่ 2 …

Read More »

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ราคา 39,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ราคา 39,900 บาท   ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ราคา 39,900 บาท วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี 17.35 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q สายการบินเอทีฮัด (Etihad Airways) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) 20.35 นำท่านเหิรฟ้าสู่ อาบูดาบี โดยสายการบินเอทีฮัด (Etihad Airways) เที่ยวบินที่ EY 401 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน…. วันที่ 2 อาบูดาบี – มอสโคว์ – ถนนอารบัต – รถไฟใต้ดินมอสโคว์ …

Read More »