Home / Uncategorized / NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS

NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS

NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS
ABISKO-LOFOTEN-TROMSO

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่ 2 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) – เที่ยวชมเมือง – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ซิตี้ฮอลล์ – ช้อปปิ้ง
01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
07.00 น. ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะและนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลำนี้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย จากนั้นนำท่านเข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิว แล้วผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ และมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3 บินสู่เมืองคิรูนา – โรงแรมน้ำแข็ง – อุทยานแห่งชาติอบิสโก – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
10.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม
***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างทำการบิน***
12.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองคิรูนา โดยเที่ยวบินที่ DY4063
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคิรูนา ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความสำคัญเพราะเป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี เพื่อชมโรงแรมน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี Jukkasjärvi ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ว่ากันว่าโรงแรมน้ำแข็งแห่งนี้เป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลก ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศหนาวๆอื่นๆในโลก ให้สร้างโรงแรมน้ำแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 59,200 ตารางฟุต สร้างขึ้นจากเสาน้ำแข็ง 2,000 ต้นและก้อนน้ำแข็งอีก 3,000 ตัน และในทุกๆฤดูหนาวของทุกปีสถาปนิกและนักออกแบบจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อตัดก้อนน้ำแข็งจากแม่น้ำทอร์เนอ (Torne) ที่อยู่ใกล้เคียง มาเนรมิตเป็นห้องพักในรูปแบบต่างๆ
จากนั้นออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปป์ลันด์ Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกให้เป็นสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความสว่างไสวมากที่สุดในโลก จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
21.00 น. หลังอาหารค่ำ เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ นำท่านเดินทางสู่บริเวณริมทะเลสาบ Tornetrask ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติอบิสโก ซึ่งเป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน หากโชคดีฟ้าเปิด นอกจากจะสามารถถ่ายภาพแสงเหนือลอยบนท้องฟ้าแล้ว ท่านยังจะได้เห็นเงาสะท้อนสีเขียวมรกตพาดลงบนผืนน้ำอีกด้วย
นำท่านเข้าพักโรงแรม HOTEL FJALLET, BJORKLIDEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4 รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล – นาร์วิก (นอร์เวย์) – เมืองสโลเวอร์ – เกาะลอฟโฟเทน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
10.00 น. นำคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าสนและทะเลสาบ
***สำหรับรถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล อาจจะมีการยกเลิกโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ***
12.29 น. เดินทางถึงเมืองนาร์วิกทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมืองซึ่งยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ (Svolværveien) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะลอฟโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5 เที่ยวเกาะลอฟโฟเทน – มอคคาเนส – หมู่บ้าน Å – หมู่บ้าน Reine
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะท่องเที่ยวในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ตั้งอยู่ในเมือง Nordland ประเทศนอร์เวย์ เกาะลอฟโทเทนประกอบไปด้วยเมืองหรือหมู่บ้านเล็กๆ หลายๆหมู่บ้าน กระจายตั้งอยู่รอบๆ เกาะ นำคณะมุ่งหน้าสู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะที่เมืองมอคคาเนส อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน Å
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวชมหมู่บ้าน Å ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน และเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้าน Reine อันได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะลอฟโฟเทน นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พักในสไตล์บ้านชาวประมง (Rorbuer Cabins) บ้านชาวประมงสีแดงที่ตั้งอยู่ริมทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิดท่านยังสามารถเห็นแสงเหนือปกคลุมทั่วบริเวณในยามค่ำคืน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าพักโรงแรม REINE RORBUER LOFOTEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6 เที่ยวเกาะลอฟโฟเทน – หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – พักเมืองสโลเวอร์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะลอฟโฟเทน มีความสวยงามไม่แพ้กับหมู่บ้านอื่นๆ และเป็นอีกหนึ่งที่ที่ท่านไม่ควรพลาดการเก็บภาพประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Lofotr Vikingmuseum) ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับยุคไวกิ้งได้อย่างแท้จริง นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบบ้านของชาวไวกิ้งที่มีอายุเก่าแก่คาดว่าน่าจะประมาณ ค.ศ.500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในฐานะของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวา ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองสโลเวอร์ มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของเมือง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7 สโลเวอร์ – นาร์วิก – สวนสัตว์ Polar Park – ทรูมเซอ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
08.00 น. นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองนาร์วิก เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ นำคณะเดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่สวนสัตว์ Polar Park ที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลกแล้ว ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก และถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธุ์นักล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองและเทศบาลในเทศมณฑลทรุมส์ ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ มีประชากรมากเป็นอันดับ 7 ของนอร์เวย์ ทรูมเซอเป็นเมืองเล็กๆแต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทั้งยังเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนย์กลางการสำรวจขั้วโลกเหนืออีกด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8 เที่ยวชมเมืองทรูมโซ่ – ล่องเรือชมวาฬ – นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
08.30 น. นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือกลางเมืองทรูมโซ่ นำท่านล่องเรือ Arctic Explorer เพื่อทำกิจกรรมล่องเรือชมวาฬ ในช่วงเดือนตุลาคม-กลางกุมภาพันธ์ของทุกปี “วาฬ” สัตว์นักล่าพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกหลากหลายสายพันธุ์จะมารวมกันในบริเวณนอกชายฝั่งของเมืองทรูมโซ่ เพื่อหาอาหารอย่างปลาเฮร์ริ่ง ที่นี่ท่านจึงสามารถเห็นวาฬหายากอย่าง วาฬหลังค่อม (Humpback Whale), วาฬเพชรฆาต (Orca), วาฬฟิน (Finback Whale), และโลมาได้อีกด้วย (บนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพภูมิ อากาศไม่เอื้ออำนวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการล่าในแต่ละครั้ง)
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองทรูมเซอ เริ่มจากย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของเหล่าสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันฉูดฉาด ซึ่งทรุมเซอเป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทำจากไม้จำนวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 จากนั้นชมมหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่สร้างในปี ค.ศ. 1965 มีภาพประดับกระจกใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพทั่วเมืองทรูมเซอ ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางฟยอร์ด มีเกาะใหญ่ๆร้อมลอบ ทางด้านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและฟินแลนด์
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำ เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก
นำคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9 บินสู่เมืองออสโล – เที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
06.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินทรูมเซอ เพื่อเตรียมเดินทางสู่เมืองออสโล
08.00 น. เดินทางสู่ออสโล โดยเที่ยวบินที่ DY373
09.55 น. คณะถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 นำคณะชมอุทยานฟร็อกเนอร์ สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรมการแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริดและทองแดง ผลงานทั้งหมดเป็นของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง ซึ่งที่นี่มีปฎิมากรรมมากกว่า 200 ชิ้นให้ได้ชม โดยผลงานชิ้นเอกเป็นเสากลางอุทยานซึ่งมีควมสูงถึง 17 เมตร ชื่อ Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ลักษณะของเสาโมโนลิท เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสาใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี จากหินแกรนิตเพียงแท่งเดียว และยังมีรูปหล่อสำริด ชื่อ Angry Littleboy อันโด่งดังไม่แพ้กัน แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล อิสระให้ท่านเดินเล่นย่าน Aker Brygge ในอดีตกว่าร้อยปีมาแล้ว เคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ปัจจุบันมีการปรับปรุงเป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมที่ครบครัน รวมทั้งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวไฮโซออสโล มีบ้านเรือนหรู และร้านค้าทันสมัยมากมาย เป็นแหล่งรวมความบันเทิงยามราตรี มีผับ บาร์ ร้านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ชิลๆ มากมาย
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก RADISSON BLU SCANDINAVIA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 10 สนามบินการ์ดเดอมูน – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955
วันที่ 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.20 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)
อัตราค่าบริการ
PERIOD Tour Fare

Adults

Child 4-11

With Bed

Child 4-6

No Bed

SGL

SUPP

NO TKT

ADL / CHD

19-29 ตุลาคม 2561 136,000.- 123,000.- 109,000.- 18,000.- -30,000.-

-23,000.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ยุโรป

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์

 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Check Also

NEW ZEALAND N-S 9 DAYS (NOV_18-MAR_19)

NEW ZEALAND N-S 9 DAYS  (NOV_18-MAR_19) โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ 16.00 น. คณะพร้อมกัน …