CANADA FALL COLOR TOUR 10 DAYS

CANADA FALL COLOR TOUR 10 DAYS โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก) 06.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน  08.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX700 12.10 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 16.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX838 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** 13.00 น. ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น …

Read More »

WEST USA 9 DAYS (OCT-DEC_18)

WEST USA 9 DAYS (OCT-DEC_18) โปรแกรมทัวร์ วันที่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) – เที่ยวลอสแองเจลิส – เบเวอรี่ฮิลล์ – ไชนีสเธียร์เตอร์ – อนาไฮม์ 04.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 06.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX616 10.25 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 12.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ …

Read More »

EAST USA 10 DAYS (13-22 OCT_18)

EAST USA 10 DAYS (13-22 OCT_18) โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงวอชิงติน ดีซี 09.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 12.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX618 16.15 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเที่ยวบินที่ CX860 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล** …

Read More »

NEW ZEALAND N-S 9 DAYS (NOV_18-MAR_19)

NEW ZEALAND N-S 9 DAYS  (NOV_18-MAR_19) โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ 16.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง  18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491 วันที่ 2 โอ๊คแลนด์ – โรโตรัว 10.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศ 11.30 น. …

Read More »

NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS

NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS ABISKO-LOFOTEN-TROMSO โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) 22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, …

Read More »

SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS (OCT_18-MAR_19)

SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) 21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง …

Read More »

SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS (JAN-SEP_18)

SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) 21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง …

Read More »

SCANDINAVIA 9 DAYS

SCANDINAVIA 9 DAYS Sweden-Norway-Denmark โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) 22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า …

Read More »

NORWAY-DENMARK 8 DAYS

NORWAY-DENMARK 8 DAYS โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ออสโล 22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ …

Read More »

์์NORWAY 7 DAYS

NORWAY 7 DAYS โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ออสโล 22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ …

Read More »

FINLAND COOL_DESIGN 8 DAYS

FINLAND COOL_DESIGN 8 DAYS โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – เที่ยวชมเมืองหลวง 06.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ …

Read More »

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS (SEP-OCT_18)

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS (SEP-OCT_18) โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินเวียนนา 21.00 น.  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,เช่ารถโค้ช,จองโรงแรมที่พัก,ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน),การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ …

Read More »

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินเวียนนา 21.00 น.  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,เช่ารถโค้ช,จองโรงแรมที่พัก,ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน),การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ …

Read More »

MIRACLE ICELAND 10 DAYS

MIRACLE ICELAND 10 DAYS โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงออสโล (นอร์เวย์) 21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า …

Read More »

WANDERFUL ICELAND 10 DAYS BUS B (9-18 NOV_18)

WANDERFUL ICELAND 10 DAYS BUS B (9-18 NOV_18) โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงออสโล (นอร์เวย์) 21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, …

Read More »